Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Koncepcja

Wersja do wydrukuSend by email

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej  w Lublinie

 

Wstęp

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju liceum została opracowana przez panią dyrektor Lucynę Mądrą na okres pięciu lat, tj. na lata szkolne: 2013/2014 – 2018/2019, modyfikowana po corocznych konsultacjach z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły. Odpowiada warunkom i specyfice szkoły oraz  jest kontynuacją sporządzonego przez poprzednią panią dyrektor Barbarę Wysocką planu rozwoju szkoły.

Krótka historia szkoły

Historia naszego liceum zaczyna się w roku 1926, na Podwalu, z inicjatywy sióstr Kanoniczek. W 1972 roku przenosimy się z Podwala na Bronowice. Przez dwadzieścia lat do roku 1991 funkcję dyrektora pełnił Jan Kot. W latach 1991-1993 przewodziła szkole pani Barbara Bakuniak. Przez dwadzieścia lat od 1993 do 2013 na tym stanowisku pracowała pani Barbara Wysocka.

Atutem naszego liceum jest jego 90-letnia historia wbudowująca się w dzieje  Lublina. Możemy poszczycić się pozytywnym wizerunkiem, wypracowaną przez lata marką szkoły dbającej o każdego ucznia i dobrze przygotowującej do matury.

 

Obecna sytuacja szkoły

Baza

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej mieści się w Lublinie, w dzielnicy Bronowice, przy ulicy Słowiczej 5. Bazę szkoły stanowi budynek w części dwupiętrowy, w części zaś jednopiętrowy: tzw. „tysiąclatka”. Szkoła dysponuje gabinetem dentystycznym i pielęgniarskim oraz sklepikiem na parterze budynku. W placówce znajduje się 15 pracowni wyposażonych w pomoce dydaktyczne, biblioteka szkolna, czytelnia multimedialna z 7 stanowiskami komputerowymi oraz 2 pracownie informatyczne z 30 stanowiskami. Szkoła posiada kompleks boisk. Szkoła jest przystosowana dla niepełnosprawnych. Budynek przeszedł w roku szkolnym 2015/2016 kompleksową termomodernizację: jest ciepło, sucho, jasno i bezpiecznie. Oprócz tego zyskał elegancką elewację, nowy parkiet w sali gimnastycznej, nowe kaloryfery a patio, chodnik wokół budynku i parking mają nowe płytki brukowe.

Uczniowie

W roku szkolnym 2015/2016 w szkole jest 320 uczniów, w 12 oddziałach: mamy 4 klasy pierwsze, 5 drugich i 3 trzecie. Budynek nie jest duży więc uczeń nie czuje się w naszej szkole anonimowo. Uczniowie są pod stałą opieką pedagoga szkolnego, który w każdej sytuacji służy pomocą w rozwiązywaniu problemów. Szkoła zapewnia dobre warunki bezpieczeństwa poprzez monitoring, zastosowanie imiennych kart wejściowych, dyżury pracowników szkoły przy wejściu oraz dyżury nauczycieli podczas przerw na wszystkich kondygnacjach budynku.

Kadra szkoły

W VIII LO pracuje wysoko wyspecjalizowana kadra, licząca 46 nauczycieli. Oprócz tego w szkole zatrudnionych jest 14 pracowników administracji i obsługi. Nad całością czuwa dyrektor wspomagany przez jednego wicedyrektora.

Położenie szkoły

Ulica Słowicza, przy której usytuowany jest budynek VIII LO, jest boczną uliczką Drogi Męczenników Majdanka. Takie położenie szkoły może być rozpatrywane w dwóch aspektach. Pozytywnym, jeżeli weźmiemy pod uwagę spokój potrzebny do pracy, ciszę, świeże powietrze i dużo zieleni, negatywnym ze względu na młodzież dojeżdżającą spoza Lublina (a taka stanowi znaczny procent), która preferuje szkoły mieszczące się w centrum miasta ze względu na mniejsze koszty dojazdu z dworca PKP, PKS czy przystanków busów. W ofercie promocyjnej naszej szkoły zwracamy uwagę na bardzo bliskie sąsiedztwo Bursy Nr 5 przy ulicy Pogodnej oraz internatu w  Zespole Szkół Budowlanych mieszczącym się przy tej samej ulicy.

Funkcjonowanie szkoły w środowisku

Szkoła prowadzi szeroko zakrojoną współpracę zarówno ze środowiskiem lokalnym, jak i z lubelskimi szkołami wyższymi. Podpisaliśmy umowy o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, z Wydziałami Politologii, Historii, Zakładem Dydaktyki  Chemii, Nauki o Ziemi. Współpracujemy również z Komendą Miejskiej Straży Pożarnej w Lublinie, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji, Teatrem NN, parafią pw. Św. Krzyża, parafią pw. Trójcy Przenajświętszej na Felinie, Domem Dziecka, Gimnazjum Nr 14, Gimnazjum Nr 15, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, Policealną Szkołą Pracowników Służb Społecznych, Szkołą Podstawową Nr 31, środowiskową świetlicą socjoterapii „Nie lękajcie się”, Radą Osiedla „Bronowice”. Realizujemy więc różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze naukowym, kulturalnym i oświatowym. 

Wizja szkoły:

Jesteśmy szkołą, która:

 • opiera swoje działania na takich wartościach jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, tradycja i patriotyzm,
 • stwarza warunki do indywidualnego rozwoju osobowego każdego ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,
 • zachęca go do poszukiwań w szeroko pojętej kulturze,
 • buduje w naszych uczniach poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru szkoły,
 • szczyci się zespołem nauczycieli pracujących z pasją i entuzjazmem.

Misja:

Jesteśmy szkołą:

 • tolerancyjną, promującą ogólnoludzki system wartości,
 • z wysoko wykwalifikowaną kadrą, która ciągle podnosi swoje umiejętności,
 • pomagającą uczniom w pełnym rozwoju umiejętności, zdolności, predyspozycji i talentów
 • wspierającą młodego człowieka na drodze zdobywania wiedzy i umiejętności, które pozwolą sprostać wyzwaniom dorosłego życia,
 • bezpieczną, promującą zdrowy styl życia
 • dążącą do wyeliminowania drugoroczności,
 • realizującą w praktyce tezę, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie,
 • umożliwiającą rozwijanie pasji i zainteresowań

 

Czynniki warunkujące rozwój szkoły

Co nas wyróżnia:

 1. Nauka języków odbywa się w grupach międzyklasowych
 2. Lokalizacja wśród zieleni, z dala od miejskiego zgiełku
 3. Nauka jednozmianowa
 4. 90 lat tradycji i doświadczenia
 5. Wysoka zdawalność matur
 6. Bogate życie kulturalne
 7. Efektywnie działający samorząd szkolny

Mocne strony:

 1. Dobrze wykształcona kadra
 2. Zaangażowani nauczyciele w działania dydaktyczne i wychowawcze
 3. Konsekwentne tworzenie tradycji i obrzędowości szkoły
 4. Wysokie poczucie bezpieczeństwa uczniów
 5. Przyjazna atmosfera w szkole
 6. Czyste i estetyczne pomieszczenia
 7. Dziennik elektroniczny, elementy e-lerningu,
 8. Szeroko pojmowana i skuteczna działalność profilaktyczna
 9. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 10. Liczne imprezy kulturalne: szkolne i klasowe, zróżnicowane i ciekawe wycieczki  dydaktyczne

Słabe strony:

 1. Peryferyjne położenie szkoły
 2. Mimo uzupełniania braków odczuwamy ciągle niedostateczną ilość sprzętu elektronicznego
 3. Przestarzała baza do uprawiania sportu

Szanse:

 1. Pozytywne opinie o szkole w środowisku lokalnym
 2. Współpraca z uczelniami wyższymi: UMCS, WSPiA, KUL, WSEiI, MSZ, SPPSS

Zagrożenia:

 1. Konkurencja innych szkół
 2. Niż demograficzny
 3. Niedostateczne środki finansowe na realizację zadań i marzeń

 

Możliwości rozwoju szkoły:

Przeprowadzona  analiza SWOT pozwala na scharakteryzowanie sytuacji wewnętrznej szkoły, określenie jej mocnych i słabych stron oraz opisanie otoczenia, wskazanie jakie tkwią w nim szanse a jakie zagrożenia. W planie rozwoju szkoły opieramy się głównie na jej mocnych stronach , będących efektem działań wielu osób: dyrektora, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów. Nie zapominamy o słabych stronach, które ciągle są eliminowane lub minimalizowane. Określamy najważniejsze cele, które zostaną osiągnięte w wyniku realizowania poniższych zadań. Przy opracowaniu założeń strategii pracy szkoły uwzględniamy kierunki polityki oświatowej państwa sprecyzowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Mając świadomość, że słabe strony utrudniają rozwój szkoły a mocne stymulują, planujemy poniższe obszary działań.

 

Kierunki działania i rozwoju szkoły:

 1. Podnoszenie jakości procesu kształcenia
 2. Wychowanie młodzieży w duchu tolerancji, otwartości i poszanowania praw człowieka
 3. Dbanie o  wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia
 4. Zdobycie znaczącej pozycji w rankingu szkół ponadgimnazjalnych
 5. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ucznia na terenie placówki
 6. Kontynuowanie wyjątkowej oferty językowej
 7. Reagowanie na zmiany potrzeb edukacyjnych społeczeństwa Lublina- modyfikowanie rozszerzeń i przedmiotów uzupełniających w proponowanych na następne lata szkolne klasach
 8. Wdrażanie innowacyjnych propozycji rodziców i angażowanie ich w życie szkoły
 9. Umożliwienie uczniom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 10. Udział w projektach unijnych, edukacyjnych, współpraca z fundacjami i  organizacjami o różnym zasięgu ( lokalnym i międzynarodowym)
 11. Promocja szkoły
 12. Docieranie do osób zainteresowanych poprzez aktualną i przejrzystą stronę internetową
 13. Poszerzenie bazy szkoły o zmodernizowane boiska zewnętrzne, salę ćwiczeń korekcyjnych, siłownię, rozwój bazy materialnej
 14. Aktywizowanie uczniów do pracy w wolontariacie

 

Uważamy, że współczesna „Ósemka” powinna być szkołą z twarzą tzn. rozpoznawalną i odrębną od innych, wyznaczającą sobie szczegółowe cele, które jak najlepiej realizuje. Cele muszą być jasno zadeklarowane i ogłoszone aby szkołę wybrali uczniowie, których osobiste preferencje są z takimi właśnie celami zgodne, aby trafili do placówki gdzie ich możliwości i motywacje będą najlepiej wykorzystane a aspiracje mogły się spełnić. Deklaracja szczegółowych celów zawarta jest w misji oraz wizji szkoły.

Będziemy dbać o to, aby w szkole panował klimat rzetelnej pracy, bezpieczeństwa i życzliwości, aby relacje oparte były na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu.

W naszej wizji szkoły nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów; są kompetentni, podnoszą swoje umiejętności.

Zadbamy o to, aby w VIII Liceum Ogólnokształcącym priorytetowymi obszarami działalności były:

 • Dbałość o ustawiczne podnoszenie poziomu kształcenia

Celem pracy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej zgodnie ze statutem szkoły jest realizowanie zadań  określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Do zadań tych w szczególności należą: umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, stworzenie warunków do uzyskania jak najwyższego procentowego wyniku z egzaminu maturalnego, który da możliwość dalszego kształcenia na studiach wyższych lub podjęcia pracy, w której wymagane jest średnie wykształcenie.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły

Aby poprawić bezpieczeństwo w szkole należy kontynuować realizację programu poprawy bezpieczeństwa, programu który promuje kulturę na co dzień oraz zapobiega przemocy i agresji. W tym celu należy stale diagnozować problemy i trudności, ściśle współpracować z rodziną ucznia, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami spoza szkoły. Należy szkolić nauczycieli, aby potrafili wcześnie reagować na zagrożenia. Bardzo ważna jest edukacja społecznoprawna uczniów, rodziców i nauczycieli. Nad zwiększonym poczuciem bezpieczeństwa w dalszym ciągu czuwać będzie stały monitoring 17  zainstalowanych kamer, stałe dyżury pracowników, identyfikatory elektroniczne przy wejściu do budynku szkoły.

 • Wychowanie młodzieży w duchu tolerancji, otwartości i poszanowania praw człowieka

Zadaniem szkoły jest też sprawowanie opieki nad uczniami, dbanie o ich wszechstronny rozwój osobowości, który uwzględnia indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne. Ważnym zadaniem szkoły jest wychowanie uczniów na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, którzy stosują zasady tolerancji, przestrzegają norm współżycia społecznego, są przygotowani do pełnienia różnych ról i funkcji w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym.

 

 • Promowanie szkoły i jej integracja ze środowiskiem lokalnym

Aby wzmocnić pozycję szkoły w środowisku należy zwiększyć skuteczność jej promocji. Będziemy wspierać działania zespołu d.s. promocji szkoły. Celowe jest włączenie większej liczby osób, powierzenie im konkretnych zadań do cyklicznej realizacji zgodnie z programem promocji. Należy szukać kontaktu z mediami lokalnymi, informować radio, tv, prasę o uroczystościach w szkole i zapraszać na nie. Takich cyklicznych uroczystości w Ósemce jest dużo. Na bardzo wysokim poziomie jest prowadzona już od dwudziestu kilku lat „Wiosna Teatralna” w pierwszy dzień wiosny. Pokazanie jej szerszej publiczności byłoby tylko z korzyścią dla środowiska, a także doskonałą promocją szkoły. Aby uzyskać pozytywny obraz szkoły w środowisku należy otworzyć placówkę na potrzeby lokalne. Będziemy to realizować poprzez organizowanie imprez kulturalnych dla środowiska i poprzez udział w miejskich imprezach kulturalnych i sportowych, w akcjach charytatywnych i wolontariacie.

Przedstawione cele muszą  realizować cała społeczność szkolna, aby działania były skuteczne. Wizerunek szkoły zależy od nauczycieli, którzy powinni nieustannie dbać o rozwój indywidualny ucznia, nieustannie poddawać swoją wiedzę aktualizacji i przygotowywać się do wprowadzania zmian zgodnych z obowiązującą reformą szkolnictwa. Liceum przy ul. Słowiczej kieruje swoją ofertę edukacyjną do wszystkich absolwentów gimnazjum. Prowadzimy żmudną i często niezauważalną przez obserwatora zewnętrznego walkę z wykluczeniem społecznym. Dzieci, które do nas przychodzą, mają często dosyć niską samoocenę, niski poziom aspiracji, na wejściu zakładają, że są gorsze. My to zmieniamy. Pozwalamy młodym ludziom uwierzyć w siebie. Inspirujemy do tego, by pokonał własne ograniczenia i sięgał po najwyższe cele.