Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Statut

Wersja do wydrukuSend by email

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

„ …Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychować je w tym duchu. Szkoła nie jest instytucją autonomiczną i nadrzędną nad Narodem. Wyrasta z potrzeby Narodu, z jego ducha …”

                                                                                         (kard. Stefan Wyszyński)

 

 

Celami nadrzędnymi kształcenia i wychowania VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej są:

- rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,

- zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; przygotowanie go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

 

I  Postanowienia ogólne

§ 1

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej ma swą siedzibę w Lublinie przy ul. Słowiczej 5.

§ 2

Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Lublin. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

§ 3

Cykl kształcenia trwa 3 lata.

§ 4

Szkoła kształci uczniów w klasach z rozszerzonymi dwoma przedmiotami. Każdego roku Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski zatwierdza  rozszerzenia i przedmioty uzupełniające w propozycjach nowych klas.  Nauka języków obcych odbywa się w zespołach międzyoddziałowych o równym stopniu zaawansowania. Wszyscy uczą się języka angielskiego, drugi język jest wybierany przez ucznia. 

 

II Cele i zadania szkoły

§ 5

Szkoła realizuje zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz stwarza możliwości uzyskania świadectwa dojrzałości;

2) kształci i wychowuje młodzież, przygotowując ją do ubiegania się o przyjęcia na studia w szkołach wyższych albo do wyboru pracy w zakładach, w których jest wymagane średnie wykształcenie ogólne;

3) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

§ 6

Kształcenie ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne oraz wychowanie ich na świadomych, twórczych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:

1) wyposażanie młodzieży w nowoczesną, rzetelną wiedzę i umiejętności;

2) wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu i poszanowania Ojczyzny;

3) kształtowanie humanistycznej postawy uczniów, wdrażanie do poszanowania trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, zasad tolerancji oraz norm społecznego współżycia;

4) przygotowywanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich oraz samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym i społecznym;

5) kształtowanie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej młodzieży;

6) wyrabianie sprawności fizycznej, a także nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną;

7) umożliwienie realizacji indywidualnych programów nauczania i ukończenia szkoły poza normalnym trybem w skróconym czasie;

8) kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki, pracy, aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, lokalnego środowiska i całego społeczeństwa.

 

Szczegółowe zasady oceniania są zawarte w Ocenianiu wewnątrzszkolnym.

§ 7

Szkoła realizuje zadania opiekuńczo - wychowawcze odpowiednio do wieku uczniów i ich potrzeb, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów bhp i możliwości placówki, a w szczególności:

 1.  Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, szkoła:
 1. Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom.
 2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach
  w ramach jej realizacji dobrowolny.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej objęte jest ochroną danych osobowych (wrażliwych).
 4. Każdy uczeń szkoły ma prawo być objęty działaniami pedagogicznymi i psychologicznymi, mającymi na celu rozpoznanie jego możliwości psychofizycznych, w tym szczególnych uzdolnień, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz zaspokojenia tych potrzeb.

 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

 

 1. rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 2. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 3. rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na  funkcjonowanie ucznia w szkole;
 4. stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;
 5. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 6. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 7. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 8. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
 9. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 10. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 11. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 12. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 13. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 14. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 15. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

 

 1. niepełnosprawności ucznia;
 2. niedostosowania społecznego;
 3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. zaburzeń zachowania i emocji;
 5. szczególnych uzdolnień;
 6. specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. choroby przewlekłej;
 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. niepowodzeń edukacyjnych;
 11. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12.  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

4. O udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogą wnioskować:

 

 1. rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
 2. uczeń;
 3. Dyrektor Szkoły;
 4. nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
 5. pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
 6. poradnia psychologiczno - pedagogiczna;
 7. asystent edukacji romskiej;
 8. pracownik socjalny;
 9. asystent rodziny;
 10. kurator sądowy;
 11. organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5. Otacza szczególną opieką uczniów rozpoczynających naukę.

6. Zapewnia bezpieczeństwo w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych zgodnie z przepisami bhp i regulaminami pracowni, a także bezpieczeństwo w czasie trwania przerw lekcyjnych poprzez pełnienie dyżurów nauczycieli zgodnie z wewnętrznym regulaminem dyżurów nauczycielskich.

7. Udziela uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej pomocy w różnorodnej formie.

§ 7a

1. W szkole funkcjonuje  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

2. Doradztwo zawodowe prowadzone w placówce ma na celu umożliwienie uczniowi:

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych predyspozycji zawodowych;

2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów w nim zachodzących i praw nim rządzących;

3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy;

4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi;

5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej.

 

2. Doradztwo edukacyjno – zawodowe realizowane jest przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, np. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Urzędów Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy.

3. Doradztwo edukacyjno - zawodowe realizowane jest  na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, np.: zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i targi pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, wolontariat.

4. Doradztwo edukacyjno – zawodowe w Szkole powinno uwzględniać treści związane z:

1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych;

2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych, itp.;

3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół i pracodawców;

4) planowaniem własnej kariery edukacyjno – zawodowej;

5) analizą rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy;

6) radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z aktywnością zawodową, np. poszukiwanie pierwszego zatrudnienia, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne, zmiana zawodu;

7) uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji;

8) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.

 

 

 

§ 7b

 

1. W Szkole działa Rada Wolontariatu.

2. Wszelka działalność w ramach wolontariatu ma charakter dobrowolny.

3. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu:

1) wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

2) wolontariusze inicjują i prowadzą akcje mające na celu, między innymi, pomaganie osobom potrzebującym, starszym, niezaradnym, zwierzętom;

3) wolontariusz może brać udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy;

4) każdy wolontariusz może liczyć na wsparcie w trudnych sytuacjach wynikający z powierzonych mu zadań.

 

§ 8

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących, w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą".

2.Celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania w danym typie szkoły.

3. Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany wychowawcy i powierzyć tę funkcję innemu nauczycielowi w następujących przypadkach:

a) na wniosek większości uczniów danego oddziału i ich rodziców, jeśli przeprowadzone przez dyrektora postępowanie wyjaśniające potwierdzi taką konieczność,

b) na umotywowany wniosek wychowawcy,

c) z powodu zmian organizacji Szkoły lub innych przyczyn podyktowanych nadrzędnością celów wychowania młodzieży i doskonalenia pracy Szkoły.

                                                                                 

 

 

 

III Organy szkoły

§ 9

1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

2. Organy Szkoły współpracują ze sobą z ramach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty.

3. Spory między organami rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4. W przypadku sporu Dyrektora Szkoły z innych organem rozstrzygnięcia, po wysłuchaniu stron, dokonuje trzyosobowa komisja powołana każdorazowo i składająca się z przedstawicieli organów Szkoły.

§ 10

1. Dyrektor Szkoły:

1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich właściwe wykorzystanie a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

10) współpracuje z pielęgniarką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji opieki;

11) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

 

3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły.

 

4. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich działań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

 

5. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor.

 

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 11

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

5)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,  w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) projekt planu finansowego Szkoły;

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt zmian Statutu.

 

4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.

 

5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

 1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

 1. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobre osobiste uczniów lub ich rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

§ 12

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiącą reprezentację rodziców uczniów. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.

 

 

§13

1. Kompetencje rady rodziców:

1) występowanie do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły;

2) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

§ 14

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.

 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, o których mowa w §33 Statutu.

6. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu;

7. Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu, która działa według odrębnego regulaminu.

 

§ 15

W Szkole mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

§ 16

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. Rodzice mają prawo do:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych w danej klasie,

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

c) zyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w nauce,

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e)  wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły.

 

2. Spotkania organizowane z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze nie mogą odbywać się rzadziej niż raz na kwartał.

 

IV Organizacja Szkoły

§ 17

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 18

l. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji  Szkoły opracowany przez Dyrektora, najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę.

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

§ 18a

1.Od 01 września 2016r. Szkoła prowadzi dokumentację oceniania,  klasyfikowania i promowania wyłącznie w oparciu o dziennik elektroniczny Librus.

2. Szczegółowe zasady korzystania z dziennika elektronicznego Librus w VIII LO określają Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego.

§ 19

Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

§ 20

Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 32 uczniów.

 

§ 21

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 22

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć dydaktycznych w innym wymiarze, nie dłuższym niż 60 minut.

§ 23

Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, dokonywany będzie podział oddziałów na grupy, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 24

l. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia fakultatywne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki i inne zajęcia nadobowiązkowe,   mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych,   międzyklasowych i międzyszkolnych, międzyszkolnych także podczas wycieczek i wyjazdów.

2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. l ustala się zgodnie z § 22 ust. 2.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. l są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 osób.

 

 

§ 24 a

 1. Szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły.

§ 25

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego przez Dyrektora Szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnych nauczycieli, z zakładem kształcenia lub szkołą wyższą.

§ 26

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy.

 

I ZADANIA BIBLIOTEKI

1. Biblioteka szkolna jest:

1)  interdyscyplinarną pracownią ogólnokształcącą w której uczniowie pracują nad zdobywaniem i poszerzeniem wiedzy;

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej informacyjnej.
 

2. Biblioteka realizuje swoje zadania zgodnie z programem dydaktyczno -wychowawczym Szkoły.

II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który:

1) zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami według obowiązujących norm etatowych, zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;

3) przydziela na rok kalendarzowy środki finansowe na działalność biblioteki;

4) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką szkolną w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej i informacyjnej w Szkole;

5) w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzegania jego wykonania;

6) zarządza skontrum zbiorów biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) inspiruje i ocenia pracę biblioteki.

2. Lokal biblioteki składa się z trzech pomieszczeń: magazynu zbiorów, czytelni z  księgozbiorem podręcznym i centrum multimedialnego.

3. Pracownicy biblioteki:
1) biblioteką kieruje nauczyciel – bibliotekarz;
2) zadania poszczególnych pracowników są ujęte w przydziale czynności i w planie pracy biblioteki;
3) pracownicy biblioteki odpowiadają za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki.

4. Biblioteka gromadzi następujące dokumenty:
1) podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli;
2) wydawnictwa informacyjne;
3) lektury podstawowe i uzupełniające języka polskiego;
4)książki pomocnicze o tematyce popularno – naukowej;
5)wydawnictwa naukowe;
6) inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania (teksty źródłowe);
7) wydawnictwa dydaktyczne z zakresu nauczania różnych przedmiotów;
8) literaturę z zakresu wychowania;
9) dokumenty audiowizualne;
10) edukacyjne programy komputerowe;
11) dokumenty o regionie;
12) informacje o szkolnictwie wyższym, zawodach i rynku pracy.
 

III. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA - BIBLIOTEKARZA

1. Praca pedagogiczna polega na:

1) udostępnianiu zbiorów w wypożyczalni i czytelni;
2) prowadzeniu działań rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów i promujących czytelnictwo;
3) udzielaniu porad w doborze lektur zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej czytelników;
4) prowadzeniu rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek, dalszego kształcenia, wyboru zawodu i inne;
5) współpracy z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami, bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej i przygotowaniu do samokształcenia;
6) dbaniu o reklamę i prestiż biblioteki w środowisku szkolnym i lokalnym.

2. Praca techniczno – organizacyjna:

 

 1. Nauczyciel - bibliotekarz jest zobowiązany:

a ) troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu biblioteki;
b)  gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami i przeprowadzać ich selekcję;
c) prowadzić ewidencję zbiorów;
d)  tworzyć warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
e)  tworzyć warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

f)  opracowywać zbiory;
g)  prowadzić dokumentację pracy biblioteki;
h)  planować pracę (roczny plan pracy);
i)  doskonalić warsztat pracy;
j)  podnosić swoje kwalifikacje poprzez nieustanny proces samokształcenia oraz kursy doskonalące.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

1. Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie Szkoły;
2) nauczyciele;
3) pozostali pracownicy Szkoły.

 

V. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

 

 1. Biblioteka udostępnia swe zbiory 5 dni w tygodniu zgodnie z godzinami pracy.
 2. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów biblioteki szkolnej i korzystania z multimedialnego centrum  zawiera regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły, w tym między innymi:
  1. jednorazowo można wypożyczać 5 książek (w tym 2 lektury obowiązkowe) na okres jednego miesiąca;
  2. uczniowie posiadają imienne karty biblioteczne zarejestrowane w programie MOL Optivum, które pozwalają na korzystanie z księgozbioru (wypożyczania i zwrotu książek);
  3. z księgozbioru podręcznego uczeń może korzystać na miejscu w czytelni.

 

 1. Czytelnicy opuszczający Szkołę zobowiązani są do przedstawienia  w sekretariacie Szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot dokumentów wypożyczonych w bibliotece.

§ 27

W celu realizacji statutowych zadań Szkoła posiada pomieszczenia do nauki, bibliotekę, gabinet lekarski i dentystyczny, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych boisko oraz boksy.

 

 

V Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 28

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l określają odrębne przepisy.

3. W liceum, które liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.

§ 29

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

a) odpowiedzialność za tworzenie warunków ochrony życia i zdrowia oraz bezpieczeństwo uczniów;

b) organizowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego;

c) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;

d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

e) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie;

f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów;

g)      doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

 

§ 30

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą komisje przedmiotowe: komisję przedmiotów humanistycznych, komisję języków obcych, komisję przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz komisję sportowo - obronną.

2. Pracą komisji przedmiotowej kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący.

3. Zadania zespołu przedmiotowego:

a) organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego  dla początkujących nauczycieli;

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianiu ich wyposażenia,

e) wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych  programów nauczania.

 

§ 31

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. l:

 

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia     zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

c)  ustala treści i formy zajęć tematycznych godzin do dyspozycji wychowawcy,

d) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

 

 1. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

b) okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły.

 

4. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie Szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych.

6. Szczególna pomoc udzielana będzie początkującym nauczycielom- wychowawcom, m. in. poprzez przydzielanie im nauczycieli opiekunów, umożliwienie oglądu lekcji instruktażowych, udostępnianie właściwych materiałów metodycznych.

7. Wychowawca kontaktuje się indywidualnie z rodzicami w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

 

VI Uczniowie Szkoły

§ 32

Do Szkoły uczęszczają w zasadzie uczniowie od 16 roku życia, po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Rekrutacja uczniów do Szkoły odbywa się zgodnie z przepisami ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

§ 33

Prawa i obowiązki ucznia.

l. Uczeń ma prawo do:

a)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę poszanowanie jego godności;

c) korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;

e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

h) pomocy w przypadku trudności w nauce;

i) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

j) poinformowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) z poszczególnych przedmiotów - nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej i na miesiąc przed zakończeniem okresu o przewidywanym stopniu niedostatecznym;

k) wyznaczenia mu egzaminu klasyfikacyjnego w danym okresie, jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych nie był klasyfikowany;

l) wyznaczenia mu egzaminu poprawkowego w przypadku uzyskania jednej oceny niedostatecznej (w sytuacji szczególnie wyjątkowej dwóch ocen niedostatecznych) na koniec roku szkolnego;

ł) korzystania z  pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

m) wpływania na życie szkoły przez działalność  samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole;

n) uczestniczenia w organizowanych dla uczniów formach wypoczynku.

 

 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

b) zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

c) zakazu palenia tytoniu (w tym e-papierosa), picia alkoholu i używania środków odurzających na terenie Szkoły;

d) dbałości o sprzęt, ład i porządek w Szkole;

e) wyłączenia i nieużywania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych, a także nie przynoszenia ich na egzamin maturalny;

f) schludnego i estetycznego wyglądu w Szkole, pod którym rozumiemy m.in. zakaz noszenia kolczyków w miejscach innych niż uszy, wyzywającego makijażu oraz sportowego stroju poza lekcjami wychowania fizycznego. Ujednolicony strój szkolny (mundurek) może wprowadzić Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;

g) usprawiedliwiania, w określonym przez wychowawcę terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

 

 

 

 

 

§ 34

Kary i nagrody

1. Kara jest decyzją. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, lekceważenie nauki i obowiązków szkolnych, naruszanie porządku szkolnego uczeń może być ukarany:

a) upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy,

b) upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły,

c) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o jego nagannym zachowaniu,

d) przeniesieniem do równoległej klasy w Szkole,

e) pozbawieniem możliwości reprezentowania Szkoły,

f) pozbawieniem możliwości uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach,

g) skreśleniem z listy uczniów.

1.1 Decyzję w sprawie określonej w pkt. 1 b, e i f podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy.

 

 1. Decyzję w sprawie określonej w pkt. 1 d i g podejmuje Dyrektor Szkoły  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim.

 

1.3 Informacja o karze nałożonej na ucznia wymienionej:

 

 1. w pkt. 1a ma formę notatki służbowej sporządzonej przez wychowawcę, podpisanej przez wychowawcę, ucznia i rodzica,
 2. w pkt. 1b, e, f i g ma formę notatki służbowej sporządzonej przez wychowawcę, podpisanej przez wychowawcę, ucznia, rodzica i Dyrektora Szkoły.

2. Ukarany uczeń może się odwołać do Dyrektora Szkoły w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania kary, który, po rozpatrzeniu sprawy, podejmuje decyzję o utrzymaniu, zmianie lub zaniechaniu zastosowania kary.

3. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w następujących przypadkach:

a) w przypadku chuligańskich wybryków zagrażających bezpieczeństwu innych osób;

b) w przypadku wandalizmu lub kradzieży;

c) w przypadku nagannych zachowań i naruszania zasad kultury współżycia;

d) w przypadku opuszczenia 120 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia;

 1. w przypadku, gdy uczeń przebywał na terenie Szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 2. w przypadku, gdy uczeń wszedł w kolizję z prawem powszechnie obowiązującym i został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na odosobnienie.

 

Ukaranie może nastąpić po 2 tygodniach od powzięcia wiadomości i trzy miesiące od wydarzenia, po wysłuchaniu ucznia. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej po uwzględnieniu opinii samorządu uczniowskiego. Ukaranemu przysługuje odwołanie się w terminie 2 tygodni do Dyrektora Szkoły.

 

 1. W przypadku wymierzenia uczniowi kary wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły powiadamia rodziców ucznia, informując o przyczynie i rodzaju nałożonej kary.
 2. Uczeń ma prawo do odwołania się od nałożonej kary, gdy uzna, że jest ona zbyt wysoka w stosunku do zawinionego czynu, bądź niesprawiedliwa.

 

 1. Za wzorową i przykładną postawę, bardzo dobre wyniki w nauce uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody.

6a) Nagrody są przyznawane przez Dyrektora Szkoły i Radę Rodziców na wniosek wychowawców i nauczycieli przedmiotów pracujących w Szkole.

6b) Fakt przyznania nagrody jest odnotowany w dzienniku elektronicznym, protokołach Rady Pedagogicznej, może być także odnotowany w Kronice Szkoły lub na stronie internetowej.

6c) Ucznia można nagrodzić i wyróżnić za:

1) Bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce i co najmniej dobrą ocenę zachowania;

2) Wzorową frekwencję;

3) Sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków;

4) Osiągnięcia w dziedzinie kultury lub sportu;

5) Osiągnięcia w konkursach szkolnych i zewnętrznych;

6) Zdecydowane reagowanie na przejawy agresji i przemocy w Szkole;

7) Prace społeczne na rzecz Szkoły, społeczności szkolnej lub środowiska lokalnego;

a) dbałość o otoczenie Szkoły i klasy;

c) pomoc koleżeńska w nauce;

d) opieka nad niepełnosprawnym kolegą;

e) wyjątkowe zasługi dla ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska.

 

6d) Nagrody są udzielane w następującej formie:

1) Pochwała udzielona przez nauczyciela wobec klasy;

2) Pochwała udzielona przez nauczyciela wobec uczniów liceum;

3) Pochwała udzielona przez dyrektora wobec uczniów liceum;

4) Dyplom uznania lub nagroda rzeczowa;

5) List pochwalny skierowany do rodziców ucznia.

 

6e) Warunki przyznawania nagród:

1) Pochwałę, dyplom lub inną nagrodę mogą otrzymać uczniowie za:

a) wzorową frekwencję,

b) osiągnięcia szkolne i wzorowe zachowanie,

c) osiągnięcia w dziedzinie kultury lub sportu,

d) udział w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych.

 

 1. List gratulacyjny przyznany przez Radę Pedagogiczną mogą otrzymać rodzice uczniów, którzy kończąc Szkołę uzyskali średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych od 4,75 i przynajmniej dobre zachowanie lub wykazali się innymi wybitnymi osiągnięciami.

 

3)Dyrektor  może przyznać rodzicom podziękowanie w formie dyplomu za pracę na rzecz klasy lub Szkoły.

7. Uczeń ma prawo do odwołania się od przyznanej nagrody, gdy uzna, że jest ona zbyt niska w stosunku do osiągnięć, bądź niesprawiedliwa.

 

8. Tryb składania skarg i wniosków do udzielonych kar, nagród oraz naruszenia praw ucznia:

 1. Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń lub jego rodzic w ciągu 14 dni  od daty zajścia;
 2. Skargi i wnioski adresowane  są do Dyrektora Szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko, adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji;
 3. Skargi  i wnioski winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane strony w sekretariacie Szkoły;
 4. W przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się notatkę, którą podpisują wnoszący i Dyrektor Szkoły;
 5. Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane.

8a. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków do udzielonych kar, nagród oraz naruszenia praw ucznia:

 1. Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia;
 2. Dyrektor Szkoły rozpatruje skargę lub powierza rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi szkolnemu, wychowawcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi Szkoły.
 3. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni, z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozpatrzenia.
 4. Dyrektor informuje w formie pisemnej o sposobie rozstrzygnięcia skargi, podjętych działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni.
 5. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej  instancji za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. 

8b. Tryb odwoławczy od nałożonej kary, przyznanej nagrody lub naruszenia praw ucznia:

 1. Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się od nałożonej kary lub nagrody w formie pisemnej lub ustnej – osoba przyjmująca odwołanie sporządza notatkę służbową;
 2. Uczeń odwołuje się od nałożonej kary lub nagrody do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od nałożenia kary lub przyznania nagrody;
 3. Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary lub nagrody poprzez: analizę dokumentu, rozmowę z zainteresowana osobą lub powierza jej wyjaśnienie zespołowi  wychowawczemu (radzie pedagogicznej);
 4. Dyrektor może utrzymać karę lub przyznaną nagrodę lub zmienić ją jeżeli uważa, że jest ona niewspółmierna do przewinienia lub osiągnięć ucznia;
 5. Dyrektor wydaje decyzję na piśmie w terminie do 14 dni;
 6. Od decyzji Dyrektora uczeń lub rodzice mogą odwołać się do Lubelskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

 

Postanowienia końcowe

§ 35

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 36

Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

§ 37

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami, również w formie elektronicznej.

§ 38

Szkoła, jako jednostka budżetowa Miasta prowadzi gospodarkę finansową i materiałową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 39

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odnośne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zmiany Statutu Szkoły uchwala Rada Pedagogiczna.

 

§ 40

Integralną część Statutu stanowią:

1.      Zasady Rekrutacji do VIII LO,

2.      Zasady Ocenienia Wewnątrzszkolnego,

3.      Program Wychowawczy Szkoły,

4.      Program Profilaktyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 40.1.

Zasady rekrutacji do VIII LO

§ 1

Podstawę prawną stanowi obowiązujące w danym roku rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dotyczące warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, w szczególności:

1. sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, uwzględniając zapewnienie przyjmowania kandydatów do wybranych szkół na równych i przejrzystych zasadach oceny ich wiedzy, umiejętności i osiągnięć,

2. sposobu ustalania punktacji przypadku osób zwolnionych z egzaminu,

3. warunków i trybu przyjmowania do szkoły osób powracających z zagranicy

4. warunków przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych

5. sposobu, trybu i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, oraz składu i zdań komisji rekrutacyjnej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania elektronicznego systemu rekrutacji

6. sposobu i terminu podania do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego oraz listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

§ 2

1.  O przyjęcie do klasy pierwszej VIII LO mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

§ 3

1.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza dyrektor szkoły.

2.  W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4. Dyrektor szkoły przyjmuje kandydata w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

§ 4

1.  O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej VIII LO decyduje liczba zgromadzonych przez nich punktów rekrutacyjnych, a w razie równej liczby tych punktów dodatkowe kryteria określone w § 8. Jeżeli powyższe kryteria nie są rozstrzygające, decyzję o przyjęciu podejmuje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

2.  Przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

1) oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów, które muszą być odnotowane na świadectwie  ukończenia szkoły i zaświadczeniu o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2)  inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji:

a)  ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty, albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

c) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do liceum składa wniosek do nie więcej, niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.

4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany bez postępowania rekrutacyjnego.

§ 5

1.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia.

3. Kandydaci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego, przyjmowani są w oparciu o odrębne przepisy.

§ 6

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w trzecim etapie bierze się pod uwagę kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 7

Wykaz konkursów przedmiotowych oraz innych konkursów, wymienianych na świadectwie gimnazjalnym, organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w danym roku szkolnym, ogłaszany jest  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie

§ 8

Kalendarium postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na dany rok szkolny określa Kurator Oświaty publikując je na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.

§ 9

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane dopóki uczęszczają oni do szkoły, a w przypadku kandydatów nieprzyjętych- do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.

§ 40.2.  ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLEGO

W VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. Z. NAŁKOWSKIEJ W LUBLINIE

 

I. USTALENIA OGÓLNE

§ 1

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na:

1) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce,

2) rozpoznaniu i formułowaniu oceny poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania,

3) wyrażaniu opinii o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym i respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

§ 2

 Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia ma na celu:

 1. monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 4. dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

 

 

§ 3

 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
 2.  bieżące ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania opartych na Podstawie Programowej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności uznanych za priorytetowe według skali i w formach przyjętych w szkole;
 3. przeprowadzanie egzaminów wewnętrznych;
 4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych, rocznych i końcowych;
 5. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych

§ 3a

 1. Ocenę śródroczną i roczną wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia przedmiotowe w danej klasie lub kilku nauczycieli, jeśli zajęcia mają charakter nauczania blokowego.
 2. W przypadku nauczania blokowego nauczyciele uczący przedmiotów wchodzących w skład bloku przedmiotowego wspólnie uzgadniają ocenę śródroczną, roczną i końcową.
 3. Nauczanie blokowe stosowane jest w przypadku nauczania przedmiotów uzupełniających.
 4. Przy wystawianiu ocen śródrocznych, rocznych i końcowych stosuje się skalę ocen zgodnie z tabelą §3.1 rozdział III.

 

§ 4

 Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych w wymaganiach edukacyjnych z przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych według skali

 • celujący - 6
 • bardzo dobry - 5
 • dobry - 4
 • dostateczny - 3
 • dopuszczający - 2
 • niedostateczny – 1

§ 5

Ocenianie wewnątrzszkolne wyraża się poprzez:

 1. oceny cząstkowe (z wyjątkiem zachowania),
 2. oceny klasyfikacyjne śródroczne,
 3. oceny klasyfikacyjne roczne,
 4. oceny klasyfikacyjne końcowe.

§ 6

Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (opiekunów prawnych).

1. Na prośbę ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) nauczyciel ustalając ocenę powinien ją ustnie uzasadnić,

2. Sprawdziany / kartkówki mogą być udostępnione rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu podczas konsultacji nauczyciela danego przedmiotu (nie później niż 2 tygodnie od daty otrzymania przez ucznia sprawdzonej pracy pisemnej).

3. Szczegółowe kryteria ocen z różnych przedmiotów regulują Przedmiotowe Systemy Oceniania opracowane i ustalone przez zespoły przedmiotowe.

§ 7

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 8

1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

4. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

§ 9

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,  zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się" zwolniony".

 

II. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

§ 1

Ocenianie bieżące ma na celu gromadzenie informacji o postępach ucznia, ujawnia aktualny stan wiedzy i wskazuje kierunki rozwoju.

§ 2

Wystawiane w każdym semestrze oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów powinny w stałych proporcjach dotyczyć:

 1. wiadomości uczniów
 2. stopnia opanowania przez nich umiejętności uwzględnionych w podstawie programowej
 3. umiejętności ustalonych jako priorytetowe w Statucie Szkoły.

§ 3

Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być dokonywana według przedstawionych na początku roku szczegółowych wymagań edukacyjnych i form sprawdzania osiągnięć opracowanych przez zespół przedmiotowy.

§ 4

 Uczeń jest oceniany systematycznie. Ilość ocen cząstkowych w danym okresie nie może być mniejsza niż tygodniowa liczba godzin przeznaczonych na realizację danych zajęć edukacyjnych zwiększona o 1.

§ 5

Uczeń może być zobowiązany do zaliczania niektórych sprawdzianów, ćwiczeń, partii materiału itp. ważnych dla realizacji celów edukacyjnych, w przypadku nieobecności na zajęciach lub uzyskania oceny niedostatecznej.

 

§ 6

1. W szkole stosowane są następujące sposoby sprawdzania wiadomości umiejętności uczniów:

a) pisemne prace klasowe

b) kartkówki

c) odpowiedzi ustne

d) prace domowe

e) ocena za udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym

f)  wytwory prac

g) testy sprawnościowe

 

2. Ponadto podlega ocenie przygotowanie ucznia do lekcji (prowadzenie zeszytu, przygotowanie materiałów do lekcji, stroju sportowego itp.).

3. Prace pisemne, oceniane w systemie punktowym przelicza się poprzez skalę % w następujący sposób:

 

100 %- 90 % bardzo dobry

80 % - 89 % plus dobry

70 % - 79 % dobry

60 % - 69 % plus dostateczny

50 % - 59 % dostateczny

40 % - 49 % dopuszczający

0 % - 39 % niedostateczny

 

 

4. Punkty dodatkowe i ocena plus bardzo dobry oraz celujący mogą być przyznawane wyłącznie tym uczniom, którzy spełniają kryteria oceny bardzo dobrej.

5. Prace pisemne oceniane inaczej niż kryterium punktowym ocenia się zgodnie z zasadami przyjętymi przez zespół przedmiotowy. Nauczyciel ma obowiązek przedstawić te kryteria na początku roku.

 

 

 

 

§ 7

Szczegółowe zasady organizacji form oceniania.

1. Prace klasowe ( klasówki, testy):

a)  są zapowiadane co najmniej na tydzień przed terminem i wpisane do dziennika,

b) są jedyną formą sprawdzania wiadomości z danego przedmiotu w danym dniu,

c) śródroczne lub roczne klasówki i testy zapowiadane są dwa tygodnie wcześniej,

d) w razie nieobecności nauczyciela w dniu klasówki lub terminu testu termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje tydzień wyprzedzenia,

e) w jednym tygodniu w klasie mogą być przeprowadzone dwie prace klasowe oraz jedna w obrębie tej samej grupy profilowanej (nie dotyczy klasówek poprawkowych). Poprawiana przez nauczyciela klasówka (test) jest zwracana uczniowi do dwóch tygodni od jej napisania (termin może być przedłużony w przypadku nieobecności nauczyciela lub klasy). Po tym terminie nauczyciel nie wpisuje ocen niesatysfakcjonujących ucznia.

f) w przypadku testu wyboru lub uzupełnień uczeń ma możliwość sprawdzenia swoich poprawnych odpowiedzi,

g) jeżeli klasówka, test jest przeprowadzona pod koniec roku lub semestru to jej termin przeprowadzenia i oddania pracy uczniowi powinien być taki, by uczeń znał ocenę na dziesięć dni przed klasyfikacją.

2. Kartkówki:

a) są forma sprawdzania wiadomości wszystkich uczniów jednocześnie z ostatniej jednostki tematycznej lub ostatnich trzech lekcji, w zależności od specyfiki przedmiotu trwają do dwudziestu minut i są jedyną formą sprawdzania wiadomości z danego przedmiotu w danym dniu.

b) Zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z pisania niezapowiedzianej kartkówki.

c) Kartkówki mogą być niezapowiadane.

3. Odpowiedzi ustne:

a) są tradycyjną formą sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,

b) lekcja powtórzeniowa z większej partii materiału podlega takim samym zasadom organizacyjnym jak praca klasowa.

 4. Pisemne prace domowe.

a) uczeń ma obowiązek odrobienia zadania domowego i zaprezentowania go w terminie uzgodnionym z nauczycielem,

b) uczeń ma obowiązek zgłoszenia braku zadania (zasady ustala nauczyciel na początku roku szkolnego),

c) brak zadania domowego jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej,

d) nauczyciel ma obowiązek poprawy oddanej pracy w ciągu trzech tygodni, po tym terminie nie wpisuje ocen niesatysfakcjonujących ucznia.

5. Konkursy, olimpiady:  ocenia się według ustalonych regulaminów.

6. Wytwory prac:  według kryteriów ustalonych przez danego nauczyciela.

7. Testy sprawnościowe.

a) służą do określenia poziomu i postępu sprawności i wydolności fizycznej ucznia,

b) postępy premiowane są oceną według kryterium podanego przez nauczyciela.

§ 8

Sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ma obowiązek okazać do wglądu zainteresowanym. Szczegółowe zasady udostępniania prac określa nauczyciel na początku roku szkolnego. Prawo do wglądu trwa do końca roku szkolnego, w którym był pisany sprawdzian.

§ 9

Uczeń ma prawo:

 1. zgłoszenia jeden raz nieprzygotowania do przedmiotu na lekcjach i zajęciach profilowanych bez podania przyczyny raz w ciągu jednego półrocza (nie dotyczy zapowiadanych lekcji powtórzeniowych - ustnych i pisemnych); zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej, ale nie zwalnia z udziału w lekcji bieżącej,
 2. zgłoszenie nieprzygotowania bez adnotacji w dzienniku,

a) z każdego przedmiotu na najbliższej lekcji po chorobie trwającej co najmniej tydzień,

b)  przez okres trzech dni po chorobie trwającej co najmniej dwa tygodnie.

 1. Po długiej chorobie (powyżej trzech tygodni) uczeń ma prawo do ustalenia harmonogramu pierwszych odpowiedzi i sprawdzianów z poszczególnych przedmiotów, termin uzupełniania zaległości ustala nauczyciel.
 2. Poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, jeżeli wyrazi taką wolę, do tygodnia od dnia wpisania oceny do dziennika, termin i formę ustala nauczyciel, ocenę, którą uczeń otrzymał ze sprawdzianu wpisuje się odrębnym kolorem.
 3. Prawo do uzyskania wyjaśnień w zakresie popełnionych błędów.
 4. Wglądu w swoja pracę przed wpisaniem oceny do dziennika.

§ 10

1. Uczeń, który ma trzy godziny nieusprawiedliwione z przedmiotu traci prawo do zgłoszenia nieprzygotowania z tego przedmiotu.

2. O indywidualne zawieszenie ulg w pytaniu w przypadku naruszenia regulaminu, słabej frekwencji, ocen niedostatecznych, lub nieodpowiedniego zachowania ma prawo wnioskować do dyrekcji wychowawca i nauczyciel danego przedmiotu.

3. Zbiorowa ucieczka z lekcji przekreśla prawo do zwolnień z pytania do końca semestru.

4. Zgłoszenie nieprzygotowania przez ucznia dopiero po wywołaniu go do odpowiedzi skutkuje oceną niedostateczną.

§ 11

1. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną i zobowiązuje się do jej poprawy w terminie ustalonym z nauczycielem, nie może dostać następnej oceny niedostatecznej z tej samej partii materiału przed upływem ustalonego terminu poprawy.

2. Nieprzygotowania do zajęć mogą być zgłoszone na każdej lekcji przez dowolna liczbę uczniów.

3. W klasie pierwszej we wrześniu uczniowie mają prawo do dwóch tygodni bez ocen niedostatecznych.

 

III. SKALA OCEN

ZASADY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ, ROCZNEJ I KOŃCOWEJ

§ 1

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna uwzględnia różnorodne formy aktywności ucznia, w tym formy sprawdzianu wiedzy i umiejętności (pisemne i ustne). W ocenie klasyfikacyjnej ocenia się różne płaszczyzny życia szkolnego.

 

§ 2

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali ocen określonej w Statucie Szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

Ocena śródroczna stanowi okresowe podsumowanie osiągnięć ucznia i ma znaczenie informacyjno - diagnostyczne dla ucznia, rodziców i nauczyciela.

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, dzieląc rok szkolny na dwa semestry

3. Semestr zimowy kończy się po 19 tygodniach nauki oceną klasyfikacyjną ze wszystkich przedmiotów i oceną zachowania.

4. Wyniki klasyfikacji śródrocznej analizuje i zatwierdza zespół nauczycieli uczących w danej klasie. O ocenach tych rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na piśmie na specjalnych zebraniach zaplanowanych przez dyrektora szkoły. W dniu zebrań obecni są wszyscy uczący nauczyciele.

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości tworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§ 3. 1. Oceny bieżące ustala się według następującej skali:

Stopień

Oznaczenie cyfrowe

Skrót literowy

Ocena w ułamku dziesiętnym

Celujący

6

Cel

6,00

Bardzo dobry plus

5+

Bdb+

5,50

Bardzo dobry

5

Bdb

5,00

Bardzo dobry minus

5-

Bdb-

4,75

Dobry plus

4+

Db+

4,50

Dobry

4

Db

4,00

Dobry minus

4-

Db-

3,75

Dostateczny plus

3+

Dst+

3,50

Dostateczny

3

Dst

3,00

Dostateczny minus

3-

Dst-

2,75

Dopuszczający plus

2+

Dp+

2,50

Dopuszczający

2

Dp

2,00

Dopuszczający minus

2-

Dp-

1,75

Niedostateczny

1

Ndst

1,50

Niedostateczny plus

1+

Ndst+

1,00

§ 3.2 Oceny semestralne i końcowe ustala się według skali:

Stopień

Oznaczenie cyfrowe

Skrót literowy

Celujący

6

Cel

Bardzo dobry

5

Bdb

Dobry

4

Db

Dostateczny

3

Dst

Dopuszczający

2

Dp

Niedostateczny

1

Ndst

 

 

§3. 3 Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

§ 4

1. Uczeń jest klasyfikowany, jeśli zostały mu ustalone oceny śródroczne lub roczne według skali stopni szkolnych ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz z zachowania.

2. Ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie ocen cząstkowych. Ocena taka nie może być wyższa od najwyższej z ocen cząstkowych ani, też najniższa od najniższej z ocen  cząstkowych.

3. Uczeń otrzymuje ocenę klasyfikacyjną, jeżeli był obecny na przynajmniej połowie zajęć z danego przedmiotu w danym okresie klasyfikacyjnym.

4. Uczeń, który był nieobecny na ponad połowie zajęć przewidzianych planem nauczania jest nieklasyfikowany chyba, że je zaliczył w terminie i zakresie ustalonym przez nauczyciela.

 

§ 5

1. Ocena klasyfikacyjna roczna uwzględnia oceny cząstkowe z całego roku szkolnego.

2. Ocena roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu oceny według skali jednolitej we wszystkich szkołach.

3. Wyniki klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej zatwierdza rada pedagogiczna.

§ 6

1. Zasady ustalania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z zachowania i skala ocen z zachowania jest opisana w rozdziale IV.

2. Miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną wychowawca organizuje zebranie z rodzicami, na którym przekazuje informacje o bieżących postępach

uczniów oraz o zachowaniu. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek w tym spotkaniu uczestniczyć i pisemnie poświadczyć, że zostali poinformowani przez wychowawcę o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów lub o zagrożeniu oceną naganną  zachowania. Każdy uczeń musi mieć do tego czasu co najmniej połowę ocen przewidzianych w dolnym limicie.

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na 7 dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej ustalają propozycje ocen śródrocznych i rocznych.

O tych propozycjach informują uczniów. Wychowawca klasy nie później niż na tydzień przed śródrocznym, rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wyraża gotowość rozmowy, w której poinformuje zainteresowanych rodziców o proponowanych ocenach i proponowanej ocenie nagannej  zachowania.

§ 7

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii:

a) nauczycieli,

b) uczniów danej klasy

c) ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

3. Oceny klasyfikacyjne ustalone przez nauczyciela są ostateczne z zastrzeżeniem wynikającym z § 8. rozdz. III.

§ 8

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)

4.  Dyrektor szkoły w ciągu 6 dni powołuje komisję, w skład której wchodzą:

l) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) psycholog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 9

1. Uczeń, który otrzymał ze wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego oceny wyższe od niedostatecznych, jest promowany do następnej klasy, względnie kończy szkołę. Z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w rozdziale III § 6.

2. Uczniowie nieklasyfikowani oraz uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego otrzymali oceny niedostateczne mogą w szczególnych przypadkach skorzystać z możliwości egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcowa może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego (patrz rozdział 5).

4. Uczeń, który nie został sklasyfikowany i nie otrzymał zgody na egzamin klasyfikacyjny lub go nie zdał, nie otrzymuje promocji.

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał przynajmniej jedną ocenę niedostateczną lub nie został sklasyfikowany z przedmiotów obowiązkowych, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Prawo do powtarzania klasy przysługuje uczniowi tylko raz w cyklu nauki.

6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

8. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny

9. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

10. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki.

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji o przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany"

§ 10

Uczeń, który rezygnuje ze szkoły w trakcie roku szkolnego, a był klasyfikowany za I półrocze, otrzymuje oceny klasyfikacyjne zgodnie ze skalą końcową.

§ 11

Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.

Do średniej ocen wliczamy także roczne oceny uzyskane przez ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki, na które uczęszczał.

 

 

 

 

IV ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

 

§1

Ocenianie zachowania uczniów jest elementem programu wychowawczego szkoły i ma na celu:

1. Wspieranie wychowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw społecznych.

2. Przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz stymulowanie doskonalenia się.

3. Wspieranie ucznia w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym.

4. Uczenie odpowiedzialności za siebie i innych.

5. Tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi osobowemu ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

6. Zachęcenie do dążenia w drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca na świecie.

7. Kształtowanie postaw zdrowego stylu życia bez nałogów i inspirowanie harmonijnego rozwoju ucznia.

8. Wychowywanie w szacunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

9. Wyrobienie szacunku dla wspólnego dobra jako postawy życia społecznego.

10. Formowanie wrażliwości moralnej ucznia, empatii.

11. Sprzyjanie dorastaniu ucznia do poczucia odpowiedzialności za własny rozwój, samodzielnych decyzji dotyczących dalszej drogi kształcenia czy wyboru zawodu.

 

§2

 Ocena zachowania ucznia uwzględnia wiele elementów, szczególnie:

1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3. dbałość o honor i tradycje szkoły;

4. dbałość o piękno mowy ojczystej;

5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7. okazywanie szacunku innym osobom.

W systemie oceny zachowania uwzględnia się:

a) Sposób zachowania się ucznia w szkole, na wycieczce, na imprezach organizowanych przez szkołę; wywiązywania się z ról społecznych - dziecka, ucznia, mieszkańca regionu, odbiorcy kultury, młodego obywatela.

b) Postawę moralną ucznia przyjmowaną wobec kolegów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, innych osób - zwłaszcza szacunek, uczciwość, tolerancja, życzliwość, prawdomówność, poszanowanie godności i wolności, przestrzeganie prawa.

c) Umiejętność pracy w grupie; świadomość zasad i korzyści partnerskiej współpracy; postawę otwartości i gotowości do kompromisu, stopień dojrzałości w pojmowaniu dobra społecznego.

d) Poczucie odpowiedzialności za siebie i ponoszenie konsekwencji swojego postępowania, wyrażające się w dbałość o frekwencję, nie spóźnianie się, systematyczne uczęszczanie na zajęcia; wywiązywanie się z prac ucznia, do wykonania których się zobowiązał (zarówno na lekcji, jak i prac dodatkowych).

e) Stosunek do obowiązków szkolnych i szkoły, zwłaszcza zainteresowanie zdobywaniem wiedzy i umiejętności, zaangażowanie intelektualne i emocjonalne, chęć uczenia się (nie efekty), sumienność, gotowość do poprawy swojego zachowania (w tym naprawianie własnych błędów) i samodoskonalenia.

f) Aktywność społeczną ucznia na tle klasy i szkoły, zaangażowanie w działalność organizacji szkolnych, młodzieżowych, samorządowych, lokalnych, artystycznych, reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, turniejach, współtworzenie pozytywnego wizerunku.

g) Troskę o zdrowie własne i innych, promowanie zdrowego stylu życia (przy absolutnym zakazie używek i środków odurzających), dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

h) Postawę proekologiczną, wyrażającą się w szacunku do przyrody, świadomości zagrożeń środowiska naturalnego, podejmowaniu działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu, przestrzeganiu zasad ładu i porządku w miejscach publicznych.

i) Kulturę osobistą - w relacjach szkolnych i pozaszkolnych, respektowanie norm kontaktów międzyludzkich, dbanie o etykietę językową, poprawność i piękno mowy ojczystej, dążenie do estetycznego wyglądu szkoły.

j) Gotowość niesienia pomocy innym (zwłaszcza słabszemu koledze), bezinteresowność, szacunek do poglądów i przekonań innych ludzi, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności.

k) Dojrzałość postrzegania siebie i swojego miejsca w otoczeniu, umiejętność samooceny, samodzielność podejmowania ważnych decyzji.

§3

Skala ocen i kryteria oceniania zachowania.

1. Ocenę zachowania ucznia ( roczną i śródroczną ) ustala się według następującej skali:

a)      Wzorowe;

b)     Bardzo dobre;

c)      Dobre;

d)     Poprawne;

e)      Nieodpowiednie ;

f)       Naganne.

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

3.Kryteria ocen z zachowania.

1)  Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia w większości następujące kryteria:

a)  uczeń wyróżnia się spośród innych wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych i szkoły, jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy i nowych umiejętności, jest sumienny, zaangażowany intelektualnie i emocjonalnie, ma silną motywację uczenia się, wszechstronnie się rozwija , dąży do samodoskonalenia

b) uczeń zachowuje się wzorowo, zarówno w szkole, jak i na wycieczce czy innych  imprezach organizowanych poza szkołą, jest przykładem dla innych, bardzo dobrze wywiązuje się z ról społecznych ( zwłaszcza ucznia i młodego obywatela)

c)  uczeń przyjmuje wobec kolegów, rodziców, nauczycieli postawę nienaganną moralnie tzn. opierającą się na szacunku, uczciwości, tolerancji, życzliwości, prawdzie, poszanowaniu godności, wolności i prawa, przestrzega norm obyczajowych.

d) uczeń posiada umiejętność pracy w grupie, przestrzega reguł współpracy, jest otwarty propozycje innych i gotów do kompromisu, dojrzale pojmuje dobro społeczne.

e) uczeń ma głębokie poczucie odpowiedzialności za siebie i innych , systematycznie uczęszcza - ma 100 % - ową frekwencję (godziny nieusprawiedliwione od 0-2 ), jest obowiązkowy, pilnie wypełnia zobowiązania.

f)  uczeń troszczy się o zdrowie własne i innych, jest propagatorem zdrowego stylu życia (absolutnie nie stosuje używek i środków odurzających), dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

g) uczeń prezentuje postawę proekologiczną, szanuje przyrodę, jest świadomy zagrożenia środowiska naturalnego, podejmuje działania ekologiczne w najbliższym otoczeniu, przestrzega zasad ładu i porządku w miejscach publicznych.

h)  uczeń wykazuje się nienaganną kulturą osobistą, respektuje przyjęte normy relacji międzyludzkich, dba o etykietę językową, poprawność i piękno mowy ojczystej, dba o estetyczny wygląd własny i szkoły.

i)  uczeń wykazuje gotowość pomocy innym, bezinteresownie wspiera słabego kolegę, szanuje poglądy innych, przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności.

j) uczeń dojrzale postrzega siebie i swoje miejsce w społeczeństwie, potrafi dokonać obiektywnej samooceny, samodzielnie podejmuje ważne decyzje.

 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia w większości następujące kryteria:

a) uczeń zachowuje się bardzo dobrze, zarówno w szkole, jak i na innych imprezach organizowanych poza szkołą, wywiązuje się z ról społecznych.

b)  uczeń przyjmuje wobec kolegów, rodziców, nauczycieli postawę nienaganną moralnie tzn. opierającą się na szacunku, uczciwości, tolerancji, życzliwości, poszanowaniu godności i prawa, przestrzega norm obyczajowych.

c)  uczeń posiada umiejętność pracy w grupie, przestrzega reguł współpracy, jest otwarty propozycje innych i gotów do kompromisu, dojrzale pojmuje dobro społeczne.

d) uczeń ma głębokie poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, systematycznie uczęszcza na zajęcia, dba o frekwencję (godziny nieusprawiedliwione 3-5), jest obowiązkowy, wypełnia zobowiązania.

e)  uczeń wyróżnia się spośród innych pozytywnym stosunkiem do obowiązków szkolnych i szkoły, jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy i nowych umiejętności, jest sumienny, ma silną motywację uczenia się, wszechstronnie się rozwija.

f) uczeń jest aktywny społecznie na tle klasy i szkoły - angażuje się w działalność organizacji szkolnych (np. samorząd szkolny), młodzieżowych, artystycznych, godnie reprezentuje szkołę w konkursach, odpowiedzialnie współtworzy autorytet i prestiż szkoły.

g) uczeń troszczy się o zdrowie własne i innych, jest propagatorem zdrowego stylu życia (nie stosuje używek i środków odurzających), dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

h) uczeń prezentuje postawę proekologiczną, szanuje przyrodę, jest świadomy zagrożenia środowiska naturalnego, podejmuje działania ekologiczne w najbliższym otoczeniu,

i) uczeń wykazuje się nienaganną kulturą osobistą, respektuje przyjęte normy relacji międzyludzkich, dba o etykietę językową, poprawność i piękno mowy ojczystej, dba o estetyczny wygląd.

j) uczeń wykazuje gotowość pomocy innym, wspiera słabego kolegę, szanuje poglądy innych, przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności.

k) uczeń dojrzale postrzega siebie i swoje miejsce w społeczeństwie, potrafi dokonać obiektywnej samooceny, samodzielnie podejmuje ważne decyzje.

 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia w większości następujące kryteria:

a) uczeń w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych zachowuje się dobrze. Jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych, ale nie ze wszystkich się wywiązuje.

b) uczeń przyjmuje wobec kolegów, rodziców, nauczycieli postawę moralną, opartą na ogólnie przyjętych normach etycznych.

c) uczeń umie świadomie pracować z grupą, zna reguły postępowania, ale nie zawsze jest dość otwarty na pomysły innych, rozumie konieczność dobra społecznego.

d)  uczeń jest odpowiedzialny i konsekwentny, dba o frekwencję (ma nie więcej niż 6-10 godzin nieusprawiedliwionych ), stara się być punktualny i słowny.

e) uczeń ma pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych, jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy i umiejętności, wykazuje chęć uczenia się, zwykle jest sumienny, ale nie angażuje się, rozwija się w kilku dziedzinach.

f) uczeń jest dość aktywny na tle klasy (pełni jakieś funkcje klasowe), podejmuje działania w organizacjach szkolnych, młodzieżowych lub artystycznych.

g) uczeń troszczy się o swoje zdrowie, prowadzi zdrowy tryb życia (nie stosuje używek i środków odurzających), dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

h) uczeń szanuje przyrodę ,ma świadomość zagrożenia środowiska naturalnego, przestrzega zasad ładu i porządku w miejscach publicznych.

i) uczeń wykazuje się kulturą osobistą, dba o komunikatywność, poprawność i stosowność swoich wypowiedzi, dba o estetyczny wygląd.

j) uczeń pomaga innym, toleruje cudze poglądy, nie akceptuje brutalności.

k) uczeń potrafi ocenić siebie, zwykle obiektywnie, nie zawsze widzi jednak swoje miejsce w społeczeństwie i ma trudności z podjęciem decyzji.

 

 

4)  Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia w większości następujące kryteria:

a) uczeń w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych zazwyczaj zachowuje się poprawnie (ale nie zawsze), jest świadomy różnych ról społecznych, ale wywiązuje się z nich niechętnie lub fragmentarycznie

b) uczeń zwykle wobec swojego najbliższego otoczenia przyjmuje postawę moralną, ale nie zawsze działa w zgodzie z ważnymi wartościami (np. wykazuje czasem brak szacunku,   nie zawsze jest prawdomówny)

c) uczeń czasami współpracuje z grupą, ale nie docenia roli dialogu, a jego brak otwartości na innych może utrudniać grupie działanie, nie zawsze rozumie istotę dobra społecznego uczeń na ogół jest odpowiedzialny, ale unika ponoszenia konsekwencji swego postępowania, uczęszcza na zajęcia dość systematycznie, ale ma też godziny usprawiedliwione (od 11 do 16 godzin)

d) uczeń ma stosunek do obowiązków szkolnych pozytywny lub obojętny, nie wykazuje większych chęci do uczenia się i poprawiania własnych błędów, rozwija się najwyżej w jednej dziedzinie

e) uczeń aktywny społecznie, ale zawsze uczestniczy w działaniu jakiejś organizacji szkolnej czy pozaszkolnej

f) uczeń dba o swoje zdrowie, nie narażając też innych na niebezpieczeństwo (zakaz stosowania używek i środków odurzających)

g) uczeń nie niszczy przyrody, przestrzega porządku w miejscach publicznych

h)  uczeń nie zawsze pamięta o kulturze osobistej, dba o komunikatywność i poprawność swoich wypowiedzi

i)  uczeń niechętnie pomaga innym, ale nie akceptuje przemocy

j)  nie jest gotowy do samooceny i samodzielności

 

5)  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia w większości następujące kryteria:

a) uczeń w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych zachowuje się niepoprawnie i niestosownie, często nie respektuje zasad współżycia społecznego i nie akceptuje ról życiowych

b) uczeń często nie przestrzega norm obyczajowych i ogólnie przyjętych zasad etycznych (np. agresja, brak szacunku dla innych, kłamstwo, lekceważenie)

c) uczeń nie chce działać z grupą, lekceważy potrzeby innych, dezorganizuje pracę grupy.

d) uczeń nie czuje się odpowiedzialny za siebie i innych, nie uczęszcza systematycznie na zajęcia - ma wiele godzin nieusprawiedliwionych (17-30)

e) uczeń ma stosunek do obowiązków szkolny obojętny, nie jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy - nie ma motywacji uczenia się, nie chce poprawiać swoich błędów,

f) uczeń nie jest aktywny społecznie, nie uczestniczy w działaniu organizacji młodzieżowych

g) nie dba o zdrowie własne i innych (np. kary porządkowe za palenie papierosów, zakaz stosowania środków odurzających)

h) uczeń nie dba o przyrodę i porządek, nie ma świadomości ekologicznej

i) uczeń nie dba o kulturę osobistą, nie dba o formę i jakość swoich wypowiedzi,

j) uczeń nie pomaga innym, ma skłonność do agresji, uczeń niedojrzale ocenia samego siebie, nie potrafi wyciągnąć wniosków na temat swojej przyszłości, nie potrafi podjąć decyzji

 6)  Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia w większości następujące kryteria:

a) uczeń w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych zachowuje się nagannie, często nie respektuje zasad współżycia społecznego i nie akceptuje ról życiowych

b) uczeń nagminnie nie przestrzega norm obyczajowych i ogólnie przyjętych zasad etycznych (np. agresja, brak szacunku dla innych, kłamstwo, lekceważenie)

c) uczeń nie chce działać z grupą, jest obojętny na potrzeby innych, celowo dezorganizuje pracę grupy, jest aspołeczny

d) uczeń, nie uczęszcza systematycznie na zajęcia - ma wiele godzin nieusprawiedliwionych (więcej niż 30 godzin)

e) uczeń ma naganny stosunek do obowiązków szkolnych, nie jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy - nie ma motywacji uczenia się, nie chce poprawiać swoich błędów,

f) uczeń nie jest aktywny społecznie, nie uczestniczy w działaniu organizacji młodzieżowych

g) nie dba o zdrowie własne i innych (np. kary porządkowe za palenie papierosów, zakaz stosowania środków odurzających)

h) uczeń nie dba o kulturę osobistą, nie dba o formę i jakość swoich wypowiedzi,

i) uczeń nie jest zdolny do empatii, nie pomaga innym, ma skłonność do stosowania przemocy

j) uczeń niedojrzałe ocenia samego siebie, nie potrafi wyciągnąć wniosków na temat swojej przyszłości, nie potrafi podjąć decyzji

Zasady funkcjonowania systemu oceny zachowania uczniów:

a)  ocenianie zachowania ucznia przeprowadza się dwa razy w ciągu roku - w związku z klasyfikacją na półrocze i na koniec roku

b) ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę opinie innych nauczycieli, zainteresowanego ucznia oraz innych uczniów

c) ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem rozdz. III § 8.

d) propozycję oceny zachowania uczniów wychowawca przedstawia klasie na godzinie wychowawczej lub na odrębnym spotkaniu klasowym, co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Każdy uczeń powinien na takiej lekcji wychowawczej dokonać samooceny swojego postępowania

e)  wychowawca na początku roku szkolnego ma obowiązek zapoznać uczniów z kryteriami oceny zachowania

f) wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami ustala sposoby usprawiedliwiania nieobecności ucznia, zapoznaje rodziców z kryteriami oceny zachowania oraz ustala sposoby utrzymywania ścisłego kontaktu rodziców ze szkołą i odwrotnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. EGZAMINY WEWNĘTRZNE

§ 1

Egzamin klasyfikacyjny.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń przyjęty ze szkoły niepublicznej bez uprawnień szkoły publicznej.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
 7. Dla przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

a)dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,

b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,

c)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

W egzaminie mogą uczestniczyć - w charakterze obserwatorów - rodzice dziecka

 1. Pytania egzaminacyjne przygotowuje egzaminator, opiniuje członek komisji a zatwierdza przewodniczący komisji.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. Uczniowi składającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, imię i nazwisko ucznia, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 5.  Nie zgłoszenie się na egzamin w terminie uzgodnionym przez dyrektora i rodziców bez wcześniejszego usprawiedliwienia jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej.
 6.  Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania       fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

     14.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym   dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

§ 2

Egzamin poprawkowy.

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczna z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Podanie o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego może złożyć uczeń lub jego rodzice najpóźniej w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
 3. W wyjątkowych przypadkach, podyktowanych w szczególności sytuacją losową ucznia, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem plastyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze  - jako przewodniczący komisji
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji
 1. Nauczyciel, o którym mowa w części V § 2 pkt 6b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, imię i nazwisko ucznia, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę za wyjątkiem opisanym w p.11.

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadpodstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

§ 3

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem rozdz. III § 8.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem rozdz. III § 8.

 

 

VI. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW

§ 1

 Nauczyciele w relacji z rodzicami winni zachować: życzliwość, dyskrecję, umiejętność wysłuchania innego zdania.

§ 2

Formy kontaktu z rodzicami:

a) zebranie ogólnoszkolne,

b) zebranie ogólnoszkolne z pogadanką na tematy wychowawcze,

c) zebrania klasowe, okresowe i śródokresowe oraz nadzwyczajne,

d) indywidualne konsultacje z inicjatywy nauczyciela bądź rodzica podczas ustalonego wcześniej dyżuru wychowawcy,

e) uchylony,

f) rozmowy telefoniczne,

g) korespondencja.

§ 3

Terminy zebrań są ustalane przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły.

§ 4

Obecność rodziców na zebraniach jest niezbędnym elementem współpracy rodziców ze szkołą.

§ 5

 Nawiązując do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Europejskiej Karty Praw i Obowiązków Rodziców respektujemy prawo i obowiązek rodziców do wychowywania swoich dzieci w sposób odpowiedzialny i niezaniedbywania ich.

§ 6

Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do informacji na temat postępów edukacyjnych ich dzieci.

§ 7

Rodzice są współodpowiedzialni za proces nauczania swoich dzieci.

§ 8

 Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkoły i stanowić istotną część społeczności lokalnej.

§ 9

Rodzice mają prawo tworzyć reprezentatywne gremia na wszystkich poziomach życia szkoły w porozumieniu i za zgodą dyrektora szkoły.

§ 10

 Rodzice maja obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkole, tak, aby wzmocnić jej wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów edukacyjnych.

§ 11

Rodzice mają prawo oczekiwać od szkoły wysokiej jakości usług edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 1

Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym podlega odrębnym przepisom.

§ 2

 Uczeń, który ze względów losowych przerywa naukę zachowuje przez okres jednego roku prawo kontynuowania nauki w liceum.

§ 3

Szkoła umożliwia szybsze ukończenie liceum poprzez system egzaminów klasyfikacyjnych i uczęszczanie na zajęcia z klasą programowo wyższą oraz indywidualny tryb nauczania.

§ 4

a) Ewaluacji dokonuje się po każdym roku stosowania Zasad Oceniania Wewnątrzszkolnego oraz po trzech latach funkcjonowania całego systemu.

b) W celu przeprowadzenia ewaluacji zostanie powołany przez Radę Pedagogiczną zespół do spraw ewaluacji

c) Zespół opracuje procedurę ewaluacji systemu oraz ankietę dla uczniów i rodziców w porozumieniu z zespołami przedmiotowymi i samorządem uczniowskim.

§ 5

Szkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w VIII LO zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną we wrześniu 2016r.